ΧΡΥΣΟΧΟΥ & ΣΙΑ ΙΚΕ «KARTONBOX»

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η ΧΡΥΣΟΧΟΥ & ΣΙΑ ΙΚΕ «KARTONBOX» τηρεί Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001 : 2015, που τυποποιεί τις διαδικασίες της και διασφαλίζει υψηλή ποιότητα στα προϊόντα της και εξαιρετική παρουσία της εταιρίας στην τοπική – περιφερειακή αγορά, όπου απευθύνεται, προκειμένου να εντοπίζει και να καλύπτει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – 04/2022

Η ΧΡΥΣΟΧΟΥ & ΣΙΑ ΙΚΕ «KARTONBOX» τηρεί Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001 : 2015, που τυποποιεί τις διαδικασίες της και διασφαλίζει υψηλή ποιότητα στα προϊόντα της και εξαιρετική παρουσία της εταιρίας στην τοπική – περιφερειακή αγορά, όπου απευθύνεται, ώστε να εντοπίζει και να καλύπτει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της.

 

Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση της ΧΡΥΣΟΧΟΥ & ΣΙΑ ΙΚΕ:

 • δεσμεύεται να τηρεί απαράβατα την κείμενη νομοθεσία, τόσο σε σχέση με την λειτουργία της, όσο και σε σχέση με τις προδιαγραφές των προϊόντων
 • καθορίζει την οργάνωση και προσδιορίζει τις βασικές διεργασίες της, καθορίζει ετήσιους στόχους για την Ποιότητα και ελέγχει την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του Συστήματος και των επί μέρους διεργασιών που υλοποιούνται,
 • εντοπίζει τους εν δυνάμει κινδύνους και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες με στόχο την σταθερότητα και διαρκή βελτίωση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας
 • καταγράφει και αξιολογεί την αποδοχή και ανταπόκριση των πελατών στην λειτουργία και στα προϊόντα της και των εργαζομένων στην εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας και στην λειτουργία του
 • εγγυάται την εχεμύθεια και αρτιότητα σε σχέση με την παρεχόμενη υλική και πνευματική ιδιοκτησία του πελάτη της
 • φροντίζει και διατηρεί άριστες σχέσεις συνεργασίας με τους προμηθευτές της
 • παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εύρυθμη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας και της επιχείρησης γενικότερα, εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους εσωτερικής επικοινωνίας και εξασφαλίζει τεχνολογικά άρτιο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
 • υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης / εκπαίδευσης των εργαζομένων της, φροντίζοντας για την επαγγελματικής τους επάρκεια, αλλά και την διατήρηση της επιχειρηματικής γνώσης
 • δεν απασχολεί ανήλικους και τηρεί ίση μεταχείριση όλων των συνεργατών της, χωρίς διακρίσεις
 • υποστηρίζει, αξιολογεί, προωθεί και επιβραβεύει τις προτάσεις βελτίωσης που υποβάλλονται από τους εργαζόμενους και υιοθετεί τις αρχές της συνεχούς βελτίωσης ως μέσο διατήρησης της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της

 

Από τον Μάιο του 2020 στο  Σύστημα Ποιότητας ενσωματώθηκαν Διαδικασίες που αφορούν την συμμόρφωση της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του FSC-STD-40-004/V3 για την Αειφορική Δασική Διαχείριση, ως δέσμευση της επιχείρησης για σεβασμό στο περιβάλλον και ως υποστήριξη στην υπεύθυνη διαχείριση των δασών.

Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της ΧΡΥΣΟΧΟΥ & ΣΙΑ ΙΚΕ δηλώνει ότι τώρα και μελλοντικά και όσο υφίσταται η σχέση με τον οργανισμό FSC, δεν εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στις παρακάτω απαράδεκτες δραστηριότητες:

 • Παράνομη υλοτομία ή εμπόριο παράνομης ξυλείας ή παράνομων δασικών προϊόντων
 • Παραβίαση των παραδοσιακών και ανθρώπινων δικαιωμάτων σε δασικές εργασίες
 • Καταστροφή αξιών υψηλής διατήρησης σε δασοκομικές δραστηριότητες
 • Μετατροπή ,σε σημαντικό βαθμό, των δασών σε φυτείες ή σε μη δασικές χρήσεις
 • Εισαγωγή γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών σε δασοκομικές δραστηριότητες
 • Παραβίαση των βασικών συμβάσεων της ILO Core Conventions, όπως καθορίζονται στη Δήλωση για τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998).

 

Υπεύθυνοι για την εφαρμογή του Συστήματος , της Πολιτικής Ποιότητας και της Πολιτικής FSC είναι όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας, ενώ την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της έχει ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας.

  

Βόλος, Απρίλιος 2022

Διευθυντής & Υπεύθυνος Ποιότητας
Χρυσοχού Αθανάσιος

ΧΡΥΣΟΧΟΥ & ΣΙΑ ΙΚΕ «KARTONBOX»
βιομηχανια

Χαρτοκιβωτια &

Χαρτινη συσκευασια

Η τέχνη της συσκευασίας, είναι όλα τα μικρά και μεγάλα μυστικά που εξασφαλίζουν τις μεγάλες διαφορές.